Parish Feast Days

Saint Dympna – May 15th

Saint Columbanus – November 23rd

Share This Post

Ballivor Kildalkey Parish